Strona główna / Studenci / Sprawy studenckie / System oceniania i punkty ECTS

System oceniania i punkty ECTS

System oceniania

W Akademii stosuje się następującą skalę ocen:

  • bardzo dobry (bdb) – 5,0 
  • plus dobry (+db) – 4,5 
  • dobry (db) – 4,0 
  • plus dostateczny (+dst) – 3,5
  • dostateczny (dst) – 3,0
  • niedostateczny (ndst) – 2,0

Ocena niedostateczna oznacza brak zaliczenia kolokwium, przedmiotu czy egzaminu i wiąże się z koniecznością ponownego zaliczenia tzw. poprawką.

System ECTS

Student otrzymuje przypisaną przedmiotowi liczbę punktów ECTS po spełnieniu wszystkich, określonych w planie studiów i programie nauczania, wymagań oraz po osiągnięciu właściwego poziomu założonych dla tego przedmiotu efektów uczenia się.

Liczba punktów ECTS do zdobycia w semestrze wynosi około 30 (zazwyczaj waha się między 27 a 33 punktów), zaś w programie rocznym 60. Warunkiem zaliczenia semestru i roku studiów jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów.

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów:

  • pierwszego stopnia wynosi 180 ECTS
  • drugiego stopnia wynosi 120 ECTS
  • jednolitych studiów magisterskich 300 ECTS

Dodatkowo, punkty ECTS ułatwiają międzynarodową mobilność i realizację części programu studiów lub praktyk za granicą, na przykład w ramach programu Erasmus+.

Przewiń do góry