Strona główna / Kinezjologia

Kinezjologia

Studia I stopnia niestacjonarne  (3-letnie licencjackie)
w języku angielskim, płatne

Kinezjologia to kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim, którego głównym obszarem problemowym jest aktywność ruchowa człowieka ujmowana w sposób holistyczny na interdyscyplinarnej płaszczyźnie w obszarach podstawowych nauk biomedycznych, humanistycznych, społecznych oraz nauk stosowanych. Absolwent studiów na tym kierunku uzyskuje tytuł licencjata. Realizacja programu studiów, w zakresie przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych, daje absolwentowi gruntowne kompetencje w zakresie znajomości i rozumienia wszelkich zjawisk i procesów związanych z podejmowaniem przez człowieka działań ruchowych o różnorodnym charakterze i prowadzących do zaspokajania jego różnych potrzeb życiowych. Struktura merytoryczna programu studiów ma charakter zobiektywizowany, nie uwzględniający uwarunkowań formalnoprawnych wynikających z konkretnych wymogów kwalifikacyjnych zdefiniowanego rynku pracy.

Dzięki temu absolwenci studiów będą mogli w docelowym kraju zatrudnienia podejmować pracę zawodową w szeroko rozumianym obszarze kultury fizycznej np. sporcie, rekreacji ruchowej, edukacji, promocji zdrowia itp., a także uzupełniać ukierunkowane kwalifikacje zawodowe regulowane przepisami danego kraju. W ramach studiów absolwent, poza przygotowaniem ogólnoakademickim, uzyskuje jedne, wybrane przez siebie ukierunkowane kwalifikacje zawodowe z następujących obszarów: promocja zdrowia, trener personalny.

Przewiń do góry