O projekcie

Projekt pn. Welcome to AWF – program rozwoju potencjału umiędzynarodowienia i zagranicznej promocji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2023

Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Kwota finansowania: 393 953,32 zł

Założenia projektu powstały w wyniku analizy potrzeb Uczelni w zakresie wzrostu umiędzynarodowienia oraz internacjonalizacji kształcenia, a także potrzeb zgłaszanych przez studentów-cudzoziemców. Projekt wpisuje się w strategię umiędzynarodowienia Akademii zakładającą m.in. wzrost internacjonalizacji kształcenia i nauki, poprzez zwiększenie liczby zagranicznych studentów, zaangażowanie zagranicznej kadry, wzrost dostępności Uczelni i jej oferty dydaktycznej dla kandydatów z zagranicy. Ponadto, realizacja projektu zapewni stały rozwój jakości obsługi studentów zagranicznych oraz wzmocni działania informacyjno-promocyjne Uczelni skierowane do kandydatów i studentów międzynarodowych, podejmujących kształcenie zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim (planowane uruchomienie studiów w języku angielskim od roku 2021/2022).

Cel projektu:

Celem projektu jest realizacja kompleksowego programu rozwoju potencjału umiędzynarodowienia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i wsparcie zagranicznych studentów, kadry oraz kandydatów. Cele szczegółowe projektu zakładają:

 • wzrost jakości obsługi międzynarodowych studentów, kadry oraz gości z zagranicy,
 • rozwój sposobów i narzędzi wsparcia dla międzynarodowych studentów i kadry,
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych skierowanych do zagranicznych kandydatów na studia i ich rodzin.

Grupy docelowe projektu:

 • zagraniczni kandydaci i studenci podejmujący kształcenie w języku polskim i angielskim,
 • zagraniczna kadra akademicka np. podejmująca zatrudnienie w AWF, realizująca długo- i krótkookresowe pobyty. Mobilności i wymiany.

Planowane działania:

 • Zadanie nr 1. Organizacja, wyposażenie i uruchomienie AWF Welcome Centre.
 • Zadanie nr 2. Prowadzenie i obsługa AWF Welcome Centre.
 • Zadanie nr 3. Opracowanie i produkcja animacji instruktażowych dla zagranicznych studentów i kadry oraz kandydatów na studia.
 • Zadanie nr 4. Opracowanie przewodników dla studentów i kadry stanowiących zestaw praktycznych wskazówek i informacji dot. funkcjonowania w Uczelni, Wrocławiu i Polsce.
 • Zadanie nr 5. Opracowanie i zakup gadżetów w ramach tzw. Welcome Pack dla zagranicznych studentów i kadry oraz kandydatów.
 • Zadanie nr 6. Opracowanie, uruchomienie i prowadzenie serwisu internetowego wspomagającego proces obsługi studentów i kadry z zagranicy.
 • Zadanie nr 7. Przystosowanie serwisu rekrutacyjnego AWF do obsługi zagranicznych kandydatów na studia.
 • Zadanie nr 8. Dostosowanie treści na www prezentujących Uczelnię, ofertę edukacyjną, prowadzoną działalność naukowo-dydaktyczną.
 • Zadanie nr 9. Prowadzenie kampanii on-line skierowanej do zagranicznych kandydatów, studentów, kadry, rodziców itp.
 • Zadanie nr 10. Prezentacja i promocja uczelni, oferty dydaktycznej i działalności w zakresie sportu i nauki na portalach edukacyjnych kierowanych do zagranicznych kandydatów.
 • Zadanie nr 11. Opracowanie i produkcja filmów informacyjno-promocyjnych prezentujących uczelnię, ofertę edukacyjną dla kandydatów i studentów oraz profil działalności naukowo-badawczej.
 • Zadanie nr 12. Organizacja spotkań on-line dla kandydatów na studia pt. e-Welcome to AWF (w formule dnia drzwi otwartych).

Rezultaty i produkty projektu m.in.:

 • Welcome Centre – miejsce obsługi zagranicznych studentów, kadry i kandydatów, miejsce spotkań i punkt informacji na mapie kampusu AWF.
 • Filmy (animacje) informacyjno-instruktażowe dla zagranicznych studentów, kadry i kandydatów.
 • Przewodniki dla studentów i kadry stanowiące zestaw praktycznych wskazówek i informacji dot. funkcjonowania w Uczelni, Wrocławiu i Polsce.
 • Serwis internetowy e-Welcome to AWF.
 • Moduły serwisu rekrutacyjnego w języku angielskim i ukraińskim.
 • Kampania on-line skierowana do zagranicznych kandydatów, studentów, kadry oraz prezentacja na portalach edukacyjnych dla zagranicznych kandydatów.
 • Filmy informacyjno-promocyjne prezentujące AWF, ofertę edukacyjną dla kandydatów i studentów oraz profil działalności naukowo-badawczej.
 • Spotkania on-line dla kandydatów na studia pn. e-Welcome to AWF w formule dnia drzwi otwartych.
Przewiń do góry