Strona główna / Rekrutacja / Wiza i legalizacja

Wiza i legalizacja

Wiza i zezwolenie na pobyt

Jeśli jesteś obywatelem kraju członkowskiego UE/EFTA, Wielkiej Brytanii lub innego kraju wymienionego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wiza nie jest wymagana.  Jako student jesteś uprawniony do wjazdu na teren Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży. Pomimo, że nie musisz mieć wizy, aby przyjechać do Polski, pamiętaj o zarejestrowaniu swojego pobytu, jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej niż 90 dni. Sprawdź poniżej informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce.

Jeśli jesteś obywatelem innego kraju i chcesz studiować w Polsce, musisz uzyskać polską wizę przed przyjazdem do Polski. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Konsulatem RP lub Ambasadą RP w kraju zamieszkania. Pamiętaj, że wizy są przyznawane na okres maksymalnie jednego roku. Aby przedłużyć pobyt w Polsce, należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

Jako obywatel kraju spoza UE/EFTA, który nie znajduje się na liście krajów objętych ruchem bezwizowym, możesz wjechać do Polski i przebywać na jej terytorium na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej.

Wiza Schengen (wiza typu C) – jest wydawana, gdy planowany pobyt na terytorium strefy Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wiza krajowa (wiza typu D) – uprawnia do wjazdu i pobytu na terytorium Polski lub do kilku następujących po sobie pobytów, które łącznie trwają dłużej niż 90 dni, okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Szczegółowe informacje na temat wymogów wizowych, procedury i wymaganych dokumentów, a także listę polskich placówek dyplomatycznych za granicą znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Osoby posiadające podwójne obywatelstwo (polskie i innego kraju) są zobowiązane do wjazdu do Polski na podstawie polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego.

Tutaj możesz obliczyć liczbę dni, które pozostały Ci do końca okresu bezwizowego.

Zezwolenie na pobyt

Jako student lub pracownik naukowy przebywający w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dłużej niż trzy miesiące jesteś zobowiązany do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. W przypadku studentów dokument ten wydawany jest na okres jednego roku.

Zezwolenie na pobyt jest wydawane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Zezwolenie na pobyt czasowy – wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
  • aktualne kolorowe fotografie
  • ważny dokument podróży (paszport)
  • potwierdzenie przyjęcia na studia lub ich kontynuacji, wydane przez Uczelnię,
  • dowód wniesienia wymaganej opłaty za naukę (jeśli dotyczy)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce
  • dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej do kraju pochodzenia lub zamieszkania oraz kosztów czesnego

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Pamiętaj, że dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Pamiętaj, że treści zamieszane na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich jednostek samorządowych.

Przewiń do góry