Strona główna / Studenci / Sprawy studenckie / Zajęcia, egzaminy i zaliczenia

Zajęcia, egzaminy i zaliczenia

Zajęcia, egzaminy i oceny

Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń (w tym seminariów, lektoratów, laboratoriów, praktyk i obozów) i konsultacji. Udział we wszystkich zajęciach objętych planem i programem studiów na danym kierunku jest obowiązkowy.

Wykłady

Wykłady to zajęcia, podczas których wykładowca przekazuję wiedzę ustnie, często z wykorzystaniem prezentacji. Student powinien słuchać, robić notatki, zadawać pytania i odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącego. Wykłady prowadzone są dla całego rocznika studentów, a udział w nich jest obowiązkowy. Wykłady mają charakter otwarty.

Ćwiczenia

Ćwiczenia to zajęcia wymagające większego zaangażowania i aktywności studenta. Mają charakter praktyczny, a udział w nich jest obowiązkowy. Prowadzone są w grupach, które w zależności od studiowanego kierunku, charakterystyki i tematyki liczą od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe ma charakter specjalistyczny i jego głównym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej lub magisterskiej pod opieką promotora. Grupy seminaryjne liczą ok 5 osób, choć często odbywają się w postaci indywidualnych spotkań studenta z promotorem.

Konsultacje

Konsultacje mają charakter indywidualnych spotkań z prowadzącym w godzinach wskazanych przez wykładowców. W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby, jak i większe grupy, w zależności od potrzeb.

Praktyki

W ramach studiów każdy student realizuje praktyki studenckie, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z kierunkiem studiów. Każdy kierunek ma własny wytyczne dotyczące liczby godzin oraz miejsc odbywania praktyki, a także sposobu prowadzenia dokumentacji. Nad przebiegiem i realizacją programu praktyk czuwają wyznaczeni pełnomocnicy dziekana ds. praktyk.

Zaliczenia i egzaminy

Na zakończenie każdego przedmiotu student powinien uzyskać zaliczenie. Zaliczenia przedmiotu dokonuje prowadzący zajęcia. Prowadzący wpisuje ocenę do dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej i potwierdza własnoręcznym podpisem w protokole zaliczeniowo-egzaminacyjnym. Egzamin jest sprawdzeniem czego student się nauczył, jaką zdobył wiedzę i umiejętności. Egzamin może mieć charakter teoretyczny lub praktyczny i odbywać się w formie pisemnej lub ustnej. Szczegółową organizację sesji egzaminacyjnej ustala dziekan w porozumieniu z egzaminatorami oraz przedstawicielami samorządu studenckiego i podaje do wiadomości studentów na 14 dni przed rozpoczęciem sesji. Wyniki egzaminów są udostępnione studentom w czasie trwania sesji egzaminacyjnej przez osobę zaliczającą zajęcia lub przeprowadzającą egzamin oraz w formie elektronicznej w dokumentacji przebiegu studiów.

Przewiń do góry