Strona główna / Rekrutacja / Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

O przyjęcie na studia bezpłatne w języku polskim mogą starać się kandydaci z zagranicy, m.in.:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Polski
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)
 • osoby posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • osoby posiadające certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej na C1
 • osoby posiadające Kartę Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • osoby będące małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia bezpłatne składają się:

 • kwestionariusz z internetowego systemu rekrutacyjnego (wydruk z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK)
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu)
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz kserokopia tego dokumentu – akceptowane dokumenty to: dokument potwierdzający pozytywne ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub certyfikat znajomości języka polskiego
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie – równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I bądź II stopnia uprawniający do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany oraz kserokopia
 • aktualne zaświadczenie (maksymalnie z ostatnich trzech miesięcy) lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych w Polsce (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK)
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce w formie elektronicznej

Pamiętaj, że:

 • W kwestionariuszu należy podać adres do korespondencji na terenie RP.
 • Kandydując na studia I stopnia albo jednolite magisterskie wymagany poziom znajomości języka polskiego to B1. Kandydując na studia II stopnia wymagany poziom znajomości języka polskiego to B2.
 • Dokumenty wydane poza granicami Polski muszą być zalegalizowane lub opatrzone Apostille.
 • Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską, powinno ono być potwierdzone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Wszystkie wymagane dokumenty które należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Na komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia płatne składają się:

 • kwestionariusz z internetowego systemu rekrutacyjnego (wydruk z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK)
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu)
 • na studia w języku polskim: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego oraz kserokopia tego dokumentu – akceptowane dokumenty to: dokument potwierdzający pozytywne ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub certyfikat znajomości języka polskiego
 • na studia w języku angielskim: dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego oraz kserokopia tego dokumentu – akceptowane dokumenty to np. certyfikaty językowe
 • podanie do Rektora z prośbą o przyjęcie z pominięciem terminów rekrutacji
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie – równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I bądź II stopnia uprawniający do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany oraz kserokopia
 • aktualne zaświadczenie (maksymalnie z ostatnich trzech miesięcy) lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych w Polsce (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK)
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce w formie elektronicznej

Pamiętaj, że:

 • W kwestionariuszu należy podać adres do korespondencji na terenie RP
 • Kandydując na studia I stopnia albo jednolite magisterskie w języku polskim wymagany poziom znajomości języka polskiego to B1. Kandydując na studia II stopnia w języku polskim wymagany poziom znajomości języka polskiego to B2.
 • Kandydując na studia I stopnia albo jednolite magisterskie w języku angielskim wymagany poziom znajomości języka angielskiego to B1. Kandydując na studia II stopnia w języku angielskim wymagany poziom znajomości języka angielskiego to B2.
 • Dokumenty wydane poza granicami Polski muszą być zalegalizowane lub opatrzone Apostille.
 • Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską, powinno ono być potwierdzone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
 • Informacja o przyjęciu kandydata jest decyzją administracyjną Rektora, a przed jej wydaniem należy dokonać wpłaty za minimum pierwszy semestr studiów.

Zagranicznych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia płatne nie obowiązują terminy rekrutacji określone dla obywateli polskich, jednak zasady rekrutacji pozostają bez zmian. Wszystkie etapy rekrutacji, w tym złożenie kompletu dokumentów należy zakończyć do dnia 15 września każdego roku.

Przewiń do góry