Strona główna / Oferta studiów / Wychowanie Fizyczne

Wychowanie Fizyczne

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                              

 • stacjonarne (dzienne),
 • zaoczne (weekendowe).

Specjalności* (od 4-go semestru studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych) :

 • Sport szkolny
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Fitness
 • Logorytmika

Studia 2- letnie, II° stopnia (magister)                                                        

 • stacjonarne (dzienne),
 • zaoczne (weekendowe).

Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE

Specjalności* (od 2-go semestru studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych):

 • Zarządzanie w oświacie
 • Resocjalizacja – socjoterapia

* Wymienione specjalności to oferta Uczelni. Uruchomienie każdej z nich zależne jest od liczby kandydatów, co wynika z Uchwały Senatu (min. 18 osób).

IDEALNY KANDYDAT

 • posiada dobry stan zdrowia i kondycję fizyczną,
 • jest świadomy własnych potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych,
 • jest otwarty na ludzi – dzieci, młodzież i dorosłych.

ABSOLWENT I i II stopnia

 • jest: nauczycielem wychowania fizycznego z pełnym przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym, instruktorem wybranej dyscypliny sportu, wychowawcą na zorganizowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • zależnie od wybranej specjalności może być: nauczycielem w szkołach mistrzostwa sportowego, instruktorem fitness, nauczycielem logorytmiki, nauczycielem – instruktorem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, trenerem osobistym, nauczycielem osób z niepełnosprawnością intelektualną, wychowawcą – nauczycielem w ośrodkach socjoterapii i resocjalizacji, opiekunem – instruktorem aktywności seniorów,
 • jest przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela,
 • może pracować w szkole i zależnie od ukończonej specjalności w: szkole specjalnej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, siłowni, klubie fitness, ośrodkach aktywności seniorów,  być trenerem osobistym a także pracować w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tłumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

Przewiń do góry